Τομείς – Εργαστήρια

Με το νόμο Πλαίσιο του 1982 για τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) συστάθηκαν οι Τομείς. Έτσι στο Τμήμα ΗΜ&ΜΥ το προσωπικό και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες μοιράστηκαν σε τέσσερις Τομείς. Σήμερα, μετά την πρόσφατη ίδρυση (ΦΕΚ 755/11-6-2003 ΥΑ 29058/Β1) και πέμπτου Τομέα, οι Τομείς περιλαμβάνουν συνολικά δεκαεπτά Εργαστήρια και ένα Σπουδαστήριο, ενώ υπάρχει ένα ακόμα Εργαστήριο που ανήκει στο Τμήμα. Η ονομασία και το γνωστικό αντικείμενο αυτών κατά τη σύστασή τους (ΦΕΚ 184/1983 – Επικαιροποίηση ΦΕΚ 3964/12-12-2016 Τεύχος Β), η εξέλιξη μέχρι σήμερα στις επιστημονικές περιοχές δραστηριοτήτων τους, τα Εργαστήρια και τα Σπουδαστήρια που τους αποτελούν καθώς και το προσωπικό τους, δίνονται στη συνέχεια.