Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του Δ.Π.Θ. υλοποιεί τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Παράλληλα συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους1 του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν
πρακτική άσκηση
διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ (
http://erasmus.duth.gr/node/16)
2.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον
3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Συντονιστή του προγράμματος Erasmus (Καθηγητή κ. Γ. Συρακούλη, τηλ. 25410-79547, e-mail:
gsirak@ee.duth.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η
Τετάρτη 29 Μαΐου 2019.

Η λήξη των τοποθετήσεων πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την Τετάρτη
30/9/2020 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).


Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά


 • Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφο πτυχίου (για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες)
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο)
 • Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος φοίτησης (στα Ελληνικά). Επισημαίνεται ότι στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος Δ.Ε.Π. θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη δράση πρακτικής άσκησης του προγράμματος Erasmus+
 • Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance and Working Program) του οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: ο λογότυπος του φορέα, στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία πρακτικής άσκησης, στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης (όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax). Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης
  (
  traineeship
  ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη)
  διάρκειας δύο έως τεσσάρων μηνών. Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου. Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.


Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο
  ec.europa.eu/institutions/index_en.htm).
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Erasmus+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ*
ΓΙΑ
TO
2019
-2020

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Μηνιαία επιχορήγηση (ευρώ/μήνα)
Ομάδα 1 Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία, Λουξεμβούργο 620
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης
Ομάδα 2 Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάλτα 570
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
Ομάδα 3 Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία 520
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

* Για την επιπλέον οικονομική ενίσχυση  φοιτητών που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες βλ.
http://erasmus.duth.gr/node/27

* Για την επιπλέον οικονομική ενίσχυση φοιτητών με ειδικές ανάγκες βλ.
http://erasmus.duth.gr/node/23

1. Πρόσφατα απόφοιτοι: Η περίοδος της πρακτικής άσκησης για την οποία αιτούνται θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιλογή των αιτήσεων τους να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους (πριν την αποφοίτησή τους).

2. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από την υπογραφή συμφωνίας με την Ε.Ε. για τη μεταβατική περίοδο μετά το BREXIT (29/3/2019).