ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Δόκας Ιωάννης
Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMB293/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή – Το εργοτάξιο και τα συστήματα του μηχανικού ως δυναμικά κοινωνικό-τεχνικά συστήματα – Η ασφάλεια ως αναδυόμενη ιδιότητα των κοινωνικό-τεχνικών συστημάτων. Ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία και για τα τεχνικά έργα. Μοντέλα ατυχημάτων – Γραμμικά, επιδημιολογικά, συστημικά. Προτερήματα και μειονεκτήματα. Εκ των υστέρων προκατάληψη. Ανθρώπινοι παράγοντες στην ασφάλεια. Κουλτούρα της ασφάλειας. Οργανωτικές θεωρίες (NAT, HRO). Παραδοσιακές αναλύσεις επικινδυνότητας FTA, ETA. Αναλυτικά παραδείγματα. Παραδοσιακές αναλύσεις επικινδυνότητας FMEA, HAZOP, HACCP. Αναλυτικά παραδείγματα. Εισαγωγή στην μέθοδο Functional Resonance Analysis Method (FRAM) και στο μοντέλο ατυχημάτων Systems Theoretic Accident Model and Processes (STAMP). H ανάλυση επικινδυνότητας STPA. Παρουσίαση της μεθόδου εντοπισμού σημείων/ενδείξεων έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνων EWaSAP.Αναλυτικό παράδειγμα STPA και EWaSAP – ανάλυση με το χέρι. Αναλυτικό παράδειγμα STPA και EWaSAP – ανάλυση με τη χρήση του λογισμικού XSTAMPP. Διερεύνηση Ατυχημάτων με τη μέθοδο CAST.