ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κουκουρλής Χρήστος
Εξάμηνο: 6ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA177/

Περιγραφή Μαθήματος

Τηλεφωνικό σύστημα. Τηλεφωνική μεταγωγή. Ανταλλαγή χρονικών θυρίδων. Ανάλυση σημάτων κατά Fourier. Φάσμα συχνοτήτων. Πυκνότητα φάσματος ισχύος. Μετατόπιση συχνότητας. Συστήματα Αναλογικής Μετάδοσης. Διαμόρφωση πλάτους. Φάσμα σήματος διαμορφωμένου κατά πλάτος. Ισοσταθμισμένοι διαμορφωτές. Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης (SSB) – μέθοδοι παραγωγής. Πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας. Διαμόρφωση φάσης και συχνότητας (γωνίας). Απόκλιση φάσης και συχνότητας. Φάσμα σήματος FM. Συναρτήσεις Bessel. Διάγραμμα παραστατικών μιγάδων για σήματα FM. Παραγωγή FM –μέθοδος μεταβολής παραμέτρου –σύστημα Armstrong. Πολλαπλασιασμός συχνότητας. Θεώρημα δειγματοληψίας Nyquist. Διαμόρφωση παλμών κατά πλάτος (ΡΑΜ). Φυσική δειγματοληψία, Επίπεδη δειγματοληψία. Κβαντισμός σημάτων, Σφάλμα κβαντισμού. Παλμο-κωδική διαμόρφωση (PCM). Συμπίεση-αποκατάσταση. Πολύπλεξη σημάτων TDM/PCM – Συστήματα Τ1, Ε1 και ανώτερα. Διαφορική PCM. Διαμόρφωση Δέλτα.