ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κοσματόπουλος Ηλίας
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA226/

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφή συστημάτων στο χώρο των καταστάσεων (Χ.Κ) (Μη γραμμικών συστημάτων, γραμμικών συστημάτων, συστημάτων διακριτού χρόνου). Διαφορετικές πραγματώσεις (υλοποιήσεις) γραμμικών συστημάτων και περιγραφές τους στο χώρο καταστάσεων. Προσομοίωση συστημάτων στον υπολογιστή. Οι έννοιες της ελεγξιμότητας, παρατηρησιμότητας, εφικτότητας και ευστάθειας σε συστήματα στο Χ.Κ. Κριτήρια ελεγξιμότητας και παρατηρησιμότητας, συστήματα μερικώς ελέγξιμα και παρατηρήσιμα. Συστήματα ελάχιστης τάξης και απαλοιφές πόλων. Επίλυση εξισώσεων κατάστασης, ο θεμελιώδης και ο μεταβατικός πίνακας, τεχνικές εύρεσης του μεταβατικού πίνακα. Γενικευμένα Συστήματα. Εσωτερική και εξωτερική ευστάθεια συστημάτων. Ευστάθεια κατά Lyapunov. Αλγεβρικές Τεχνικές Σχεδίασης Ελεγκτών γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων (το πρόβλημα διευθέτησης πόλων με χρήση ανάδρασης, αποσύζευξη εισόδων εξόδων, σχεδίαση παρατηρητών κατάστασης). Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Εισαγωγή στα συστήματα διακριτού χρόνου.