ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κουκουρλής Χρήστος
Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Κωδικοποίηση για αύξηση της μέσης πληροφορίας ανά bit. Χωρητικότητα καναλιού. Ανταλλαγή εύρους ζώνης / Λόγου Σήματος προς Θόρυβο. Κωδικοποίηση ελέγχου με bit ισοτιμίας. Κώδικες Block. Απόσταση Hamming. Διόρθωση σφαλμάτων κατά συστάδες. Διαπλοκή block. Συνελικτική κωδικοποίηση. Διαγράμματα κατάστασης και δικτυωτά. Αλγόριθμος Viterbi. Συνδυασμένη διαμόρφωση και κωδικοποίηση TCM (Trellis Coded Modulation). Χωρητικότητα καναλιού. Θεώρημα Shannon – Hartley.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ