ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες:
Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Ασκήσεων: 2
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA124/

Περιγραφή Μαθήματος

Πειράματα Τύχης, Δειγματικός Χώρος, Ορισμός της Πιθανότητας, Χώρος πιθανοτήτων, Βασικές Ιδιότητες, Η Σημασία του Δειγματικού Χώρου στη Διαμόρφωση Πιθανοκρατικών Προτύπων, Παράδοξο Bertrand, Υπό συνθήκη ή δεσμευμένη πιθανότητα, Ολική πιθανότητα, Διακριτές Συναρτήσεις Κατανομών Πιθανοτήτων, Συνεχείς συναρτήσεις κατανομών πιθανοτήτων, Κύριες περιγραφικές παράμετροι κατανομών, Ο νόμος των μεγάλων αριθμών, Το κεντρικό οριακό θεώρημα, Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Πολυδιάστατες κατανομές, Θεωρία δειγματοληψίας, Εκτιμητική Θεωρία, Εκτίμηση Στατιστικών Παραμέτρων: Σημειακή, Μέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Παλινδρόμιση, Συσχέτιση (γραμμική, πολυωνυμική, εκθετική, λογαριθμική, κ.λ.π.), Προσαρμογή καμπυλών, Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, Έλεγχος Υποθέσεων: Στατιστικός έλεγχος εκτιμητριών, Στατιστικός έλεγχος προσαρμογής κατανομών.