Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων

Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων

Ο Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Συνιστώντων Στοιχείων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), της Ανάλυσης Μόνιμης και Μεταβατικής Κατάστασης Λειτουργίας ΣΗΕ, των Σφαλμάτων και Προστασίας ΣΗΕ, της Θερμικής, Δυναμικής και Διηλεκτρικής Καταπόνησης ΣΗΕ, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, της Μόνιμης και Μεταβατικής Κατάστασης Λειτουργίας Μετασχηματιστών και Στρεφομένων Μηχανών, της Κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών, της Κίνησης με Ηλεκτρικές Μηχανές, των Μαγνητοϋδροδυναμικών Γεννητριών, της Επιλογής Σταθμών Παραγωγής, του Κόστους Ενέργειας και Οικονομικής Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Αντοχής Υλικών των Στοιχείων Μηχανών, των Κινητηρίων Μηχανών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Πυρηνικής Τεχνολογίας, του Πλάσματος, των Θερμοπυρηνικών Αντιδραστήρων, των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, παλιρροιακής ενέργειας κλπ), των Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Στοιχείων Ισχύος στις Ηλεκτρικές Μηχανές και στα ΣΗΕ (ΦΕΚ 184/1983). Από την εποχή της σύστασής του τα αντικείμενα επιστημονικής δραστηριότητας του Τομέα έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν επίσης Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, Βέλτιστο Σχεδιασμό ΣΗΕ, Φωτισμό χώρων, Μετρήσεις Ηλεκτρικών και Μαγνητικών Πεδίων Χαμηλών Συχνοτήτων και Εκτίμηση των Συνεπειών τους, Μετρήσεις και Τεχνολογία Καταλυτικών Βενζινοκινητήρων, Αυτόματο Έλεγχο Βιομηχανικών Συστημάτων, Μετρήσεις Ραδιενέργειας σε Τρόφιμα και στο Περιβάλλον, Μηχανοτρονική, κ.λ.π.

Εργαστήριο Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων