Προσωπικό


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1975 ως δεύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη, οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι 40 στον αριθμό, φοιτητές του. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας με επιστημονικό προσωπικό κυρίως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρχισε να αποκτά τους πρώτους δικούς του καθηγητές. Έτσι, το 1977 εξελέγησαν οι πρώτοι τακτικοί και έκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές για να φτάσει σήμερα να αριθμεί συνολικά 37 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε διάφορες βαθμίδες.

Τα μέλη Δ. Ε. Π. πλαισιώνονται από 1 μέλος Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε. Δ. Π.), 4 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε. ΔΙ. Π.) και 5 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε. Τ. Ε. Π.). Αναλυτικότερα, τα μέλη Δ. Ε. Π. κατανέμονται στις διάφορες βαθμίδες ως εξής: 21 Καθηγητές, 11 Αναπληρωτές Καθηγητές, 5 Επίκουροι Καθηγητές.