Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.&Μ.Υ.) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) με την Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Θ.

Αποστολή

Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί στενά με τους φοιτητές, τις επιχειρήσεις, τις αρχές και την κοινωνία για τη διάχυση της γνώσης προς το κοινό όφελος, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την παροχή λύσεων για την αντιμετώπιση των ολοένα μεγαλύτερων παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με το διαρκώς αναπτυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. του Δ.Π.Θ. συνεισφέρει συλλογικά στην τοπική, αλλά και συνολικά στην Ελληνική κοινωνία, καθώς εστιάζει στη σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της φοιτητοκεντρικής μάθησης που βασίζεται στις δράσεις και την εμπειρία, αλλά και ενσωματώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιστημών και επαγγέλματος όπως ενυπάρχει στον χαρακτήρα αλλά και διευρύνεται συνεχώς στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. του Δ.Π.Θ. έχει ως αποστολή τη συνεχή εκπαίδευση φοιτητών για την ανάδειξη ολοκληρωμένων επιστημόνων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο απόφοιτος του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. του Δ.Π.Θ. είναι ικανός να διενεργεί όλες τις απαραίτητες μετρήσεις (ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, ηλεκτρομηχανικές, υπολογιστικές -δικτυακές) και να αξιολογεί, να αναπτύσσει και να διασυνδέει συστήματα παρακολούθησης, προσομοίωσης και λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρομηχανικών συστημάτων καθώς και συστημάτων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Έχει την ικανότητα να ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας, που συναντώνται σε ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, στις τηλεπικοινωνίες, στα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών κ.λπ., που είναι συστήματα κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος H.M.&M.Y. του Δ.Π.Θ. με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματός τους, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να έχουν την ικανότητα: να εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη, να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες σύγχρονες τεχνολογίες, να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε τοπικό, διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διαφόρων μεγεθών και πολυπλοκότητας έργα, να παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα και γενικά να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη (Αναλυτικά τα παραπάνω και ιδίως όσον αφορά τις ιδιότητες αναφέρονται και στο “Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών Τμήματος Η.Μ.&Μ.Y. Δ.Π.Θ.”). Κατά συνέπεια, το Τμήμα H.M.&M.Y. του Δ.Π.Θ., ως οφείλει, προετοιμάζει τους αποφοίτους του, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα σε όλες τις περιοχές της επιστήμης, της έρευνας και του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, κάνοντας τους αποφοίτους του επιλέξιμους και ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το Τμήμα H.M.&M.Y. του Δ.Π.Θ. παρέχει άριστη εκπαίδευση και έρευνα, με ισορροπία στη μάθηση και στην εφαρμογή, μέσω ενός σύγχρονου και καθόλα ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο προγράμματος σπουδών, ενσωματώνοντας διδακτικές και αντικείμενα αντίστοιχα με των πλέον καθιερωμένων όμορων Τμημάτων Διεθνών Ιδρυμάτων. Η φοίτηση στο Τμήμα Η.Μ.&M.Y. του ΔΠΘ αποτελεί μία σύγχρονη εμπειρία εκπαίδευσης για τους φοιτητές καθώς το Τμήμα διαθέτει: (α) σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια, (β) άρτια καταρτισμένο και διεθνούς κύρους επιστημονικό προσωπικό, (γ) διακρίσεις επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, (δ) εσωτερικό σύστημα ποιότητας, (ε) εκτεταμένη φοιτητική μέριμνα, (στ) παρουσία στις διεθνείς λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων, με διακεκριμένη θέση στην αξιολόγηση της Ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Όραμα

Σύμφωνα με όσα επιδιώκει το Τμήμα H.M.&M.Y. του Δ.Π.Θ. να προωθήσει μέσω της επιτυχούς λειτουργίας του, όραμά του αποτελεί η συνεχής προσφορά ποιότητας, επιδίωξης αριστείας και διακρίσεων του προσωπικού του, των φοιτητών του και των αποφοίτων του, καθιστώντας το πρωτοπόρο τμήμα στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Το Τμήμα H.M.&M.Y. του Δ.Π.Θ. επενδύει στη φοιτητοκεντρική μάθηση, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις άρτιες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, αλλά και ποικιλοτρόπως στην έρευνα, συμβάλλοντας στην κοινωνία και αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής χρησιμοποιώντας όλα τα απαιτούμενα μέσα της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Περιεχόμενο Σπουδών

Το αντικείμενο του Π.Π.Σ. του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. του Δ.Π.Θ. είναι:

1. Η δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, μέσα από μια φοιτητοκεντρική διαδικασία εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τη γνώση (κλασική, εφαρμοσμένη ή στην αιχμή της τεχνολογίας), την απόκτηση εμπειρίας και πρακτικής εφαρμογής, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση δεδομένων, περιορισμών και δυνατοτήτων,

2. η προετοιμασία και κατεύθυνση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της επιλεξιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων του μέσα από την κατανόηση της επιστήμης, με τη συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και αντίστοιχων ικανών διδακτικών μεθόδων, βασισμένων στη βιβλιογραφία, στην έρευνα και στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα,

3. η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των αποφοίτων του στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και εντός της διαρκώς αναπτυσσόμενης