Η Διοίκηση του Τμήματος

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος και ο Πρόεδρος. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τους Καθηγητές-Λέκτορες που ο κάθε Τομέας εκλέγει ως εκπροσώπους του, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μελών ΕΔΙΠ και έναν εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται με διετή θητεία από τους Καθηγητές-Λέκτορες του Τμήματος. Οι διευθυντές των Τομέων εκλέγονται κάθε χρόνο.

Πρόεδρος

Γεώργιος Συρακούλης
Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου

Νικόλαος Παπανικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Αθανάσιος Γκουγκούδης

Διευθυντές Τομέων Τμήματος

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
Ιωάννης Πρατικάκης
Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων
Ιωάννης Καρναβάς
Επίκουρος Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
Κυριάκος Ζωηρός
Αναπληρωτής Καθηγητής