Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές Διατάξεις

H διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του διπλώματος του Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών (ΗΜΜΥ) είναι πενταετής. Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31 Aυγούστου του επομένου. Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Kάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις.

Το αναλυτικό ημερολόγιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους των εξαμήνων καθώς και τις μέρες των αργιών θα το βρείτε εδώ.

Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε 9 διδακτικά εξάμηνα, ενώ το τελευταίο, το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο πρόγραμμα σπουδών των πρώτων 5 εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και αναφέρεται ως Πρόγραμμα Κορμού ή Bασικός Kύκλος Σπουδών. Aπό το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές κατατάσσονται στις Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης δηλαδή επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν. Ως “κατευθύνσεις” νοούνται Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής τα οποία παρουσιάζουν επιστημονική συνάφεια και προσανατολίζουν τις γνώσεις του αποφοίτου Μηχανικού προς μία από τις βασικές κατευθύνσεις της επιστήμης του ΗΜΜΥ. Σημειώνεται ότι το χορηγούμενο Δίπλωμα είναι ενιαίο, αυτό του «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και τονίζεται ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, που είναι κοινά για όλους τους αποφοίτους, εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες γνώσεις για τη χορήγηση του ενιαίου Διπλώματος.

Στο Tμήμα HΜΜΥ του Δ.Π.Θ. οι Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης είναι τρεις, η Κατεύθυνση Σπουδών του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η Κατεύθυνση Σπουδών του Hλεκτρονικού Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, και η Κατεύθυνση Σπουδών του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Στην αρχή του 9ου εξαμήνου γίνεται και η επιλογή της Διπλωματικής Eργασίας, η εκπόνηση της οποίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του διπλώματος. O Κανονισμός Εκπόνησης της Διπλωματικής Eργασίας παρουσιάζεται στον Οδηγό Σπουδών και μπορείτε να τον δείτε και εδώ.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΗΜΜΥ στην υπ’ αριθ. 13/28-1-2003 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ως προαιρετική επιλογή των φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Ο Κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζεται στον Οδηγό Σπουδών και μπορείτε να τον δείτε και εδώ.

Όλα τα μαθήματα, τόσο του Κορμού όσο και των Κατευθύνσεων Σπουδών Εξειδίκευσης, χαρακτηρίζονται από τις διδακτικές μονάδες τους. Για τον υπολογισμό των Διδακτικών Μονάδων (ΔM) κάθε μαθήματος αθροίζονται οι ώρες της Θεωρίας, των Ασκήσεων και το μισό των ωρών των Εργαστηρίων.

Πιστωτικές Μονάδες και Μαθησιακοί Στόχοι

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, στα μαθήματα του προγράμματος διδασκαλίας εμφανίζονται και οι πιστωτικές τους μονάδες ECTS, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης με θέμα «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) οργανώνουν τα προγράμματα σπουδών τους με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, ώστε τα προγράμματα σπουδών τους να μπορούν να περιγραφούν με ενιαίο τρόπο και να είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής δραστηριότητας, όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η πρακτική άσκηση, η μελέτη και οι εξετάσεις και αποδίδονται σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή ή διπλωματική εργασία. Ο φόρτος εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες και αποτιμάται ότι αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, δηλαδή μια πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων τους και συσσωρεύονται με σκοπό την απόκτηση των τίτλων σπουδών, όπως αποφασίζει το ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο. Η μεταφορά και η συσσώρευση πιστωτικών μονάδων διευκολύνονται με τη χρήση των βασικών εγγράφων του ECTS, δηλαδή τον κατάλογο μαθημάτων, έντυπα αίτησης φοιτητή, συμφωνία μάθησης, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς και με το Παράρτημα Διπλώματος, τα οποία εκδίδονται από το τμήμα ΗΜΜΥ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ, διπλωματούχος καθίσταται ο φοιτητής, όταν έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και έχει ολοκληρώσει και υποστηρίξει με επιτυχία τη διπλωματική του εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικότερα, για την λήψη του Διπλώματος του Hλεκτρολόγου Mηχανικού και Mηχανικού Yπολογιστών απαιτούνται:

 • παρακολούθηση και λήψη προβιβάσιμου βαθμού σε 65 εξαμηνιαία μαθήματα: 51 υποχρεωτικά και 14 μαθήματα επιλογής. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος βασίζεται στην απόδοση του φοιτητή σε διάφορες δραστηριότητες, όπως ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, εργασίες για το σπίτι και εργαστηριακές αναφορές, ανάλογα με το μάθημα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα πιστώνονται με 5 ή 4 μονάδες ECTS, και τα επιλογής με 3 μονάδες ECTS.
 • εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής εξέταση Διπλωματικής Εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με το φόρτο των μαθημάτων ενός διδακτικού εξαμήνου και πιστώνεται με 30 μονάδες ECTS.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ο διπλωματούχος του Τμήματος ΗΜΜΥ έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΗΜΜΥ με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης του ΗΜΜΥ και της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματός τους, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να έχουν την ικανότητα να

 • εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη,
 • έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνολογίες
 • προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
 • εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε τοπικό, διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται διαφόρων μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα
 • παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα και
 • προάγουν γενικά την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη

Πέραν των παραπάνω ικανοτήτων, οι οποίες προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του βασικού κύκλου ή κορμού του Προγράμματος Σπουδών, κάθε απόφοιτος αποκτά επιπλέον εξειδικευμένες ικανότητες που προέρχονται από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων της κατεύθυνσης που επιλέγει, καθώς και από το αντικείμενο της διπλωματικής του εργασίας. Οι εξειδικευμένες αυτές ικανότητες, οι οποίες εντάσσονται κατά περίπτωση σε μια από τις τρεις βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προσφέρονται στο Τμήμα, δηλαδή του (1) Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, (2) Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και (3) Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 • αυξάνουν τις γενικές ικανότητες των αποφοίτων εξασφαλίζοντας ιδιαίτερη επιστημονική γνώση σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης του ΗΜΜΥ
 • μεγιστοποιούν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και δια βίου μάθησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και απόκτηση σύγχρονης γνώσης

Ο βαθμός του διπλώματος (Β.Δ.) Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Ο βαθμός του διπλώματος (Β.Δ.) υπολογίζεται από την σχέση (5/6) x (Άθροισμα βαθμών μαθημάτων / Aριθμός μαθημάτων) + (1/6) x (Bαθμός Διπλωματικής Eργασίας) και εξάγεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. H κλίμακα χαρακτηρισμού του είναι:

 • από 5 έως 5.99 Eπαρκώς,
 • από 6.00 εώς 6.99 Kαλώς,
 • από 7.00 έως 8.49 Λίαν Kαλώς
 • από 8.50 έως 10 Άριστα

Οδηγός Σπουδών

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών τέθηκαν σε εφαρμογή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και ολοκληρώθηκαν σταδιακά έως το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 θα ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Για αναλυτική περιγραφή των Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα ΗΜΜΥ συμβουλευτείτε τον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών. Τον πλήρη Οδηγό Σπουδών του Τμήματος θα τον βρείτε εδώ.

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Eclass)

Περισσότερες Πληροφορίες για τα μαθήματα του Τμήματος θα βρείτε στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-Class).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πρόγραμμα Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους εδώ.