Προπτυχιακά Μαθήματα

Παρουσιάζονται τα μαθήματα του Τμήματος ομαδοποιημένα ανά εξάμηνο. Δίνεται ο τίτλος του κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS και Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) του και οι ώρες Θεωρίας, Φροντιστηριακών και Εργαστηριακών Ασκήσεων που προβλέπονται.

1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο
3ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
7ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
7ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
8ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
8ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
8ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
9ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
9ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
9ο Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών)
10ο Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 30 ώρες ανά εβδομάδα.

ΛΙΣΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ