Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ (ΕΣΠΑ)

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ), με την με απόφαση της 13ης συνεδρίασης της 28ης Ιανουαρίου του 2003 ενέταξε την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η ΠΑ εντάχθηκε ως προαιρετική επιλογή των φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί από το 2011 την πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης». Η πράξη αυτή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους.

Το τμήμα ΗΜ&ΜΥ έχει εντάξει στην εν λόγω πράξη την ΠΑ. Στο σκεπτικό της απόφασης εκείνης αναφέρθηκε ότι δια της ΠΑ δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να έχουν μια πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν εφαρμογές της επιστήμης τους πέραν του πλαισίου των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις διεξάγονται σε πειραματικές διατάξεις υπό κλίμακα (μοντέλα). Η ΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους σε μεγάλη κλίμακα, στον χώρο όπου θα ασκήσουν την επιστήμη τους μετά τη λήψη του διπλώματος. Επίσης, υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι η ΠΑ τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που θα εργαστούν, ώστε να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Παράλληλα, η ΠΑ φοιτητών δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, τις Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές με πιθανότητες μελλοντικής επιλογής στο επιστημονικό τους προσωπικό. Με την ΠΑ των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΠΑ, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τα εξής: Η διάρκεια της ΠΑ να είναι τουλάχιστον οι δύο (2) ημερολογιακοί μήνες της περιόδου των θερινών διακοπών δηλαδή οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων του 6ου διδακτικού εξάμηνου σπουδών. Για όσους φοιτούν σε εξάμηνο σπουδών που έπεται του 8ου διδακτικού εξάμηνου σπουδών, η ΠΑ μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάμηνου και οπωσδήποτε μέχρι πέρατος των θερινών διακοπών την 31η Αυγούστου. Οι φοιτητές δηλώνουν την ΠΑ, ως προαιρετική επιλογή, στις αρχές του 6ου εξαμήνου ή του 8ου εξαμήνου ή 9ου εξαμήνου σπουδών. Η υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας θα γίνεται με ευθύνη Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενική Συνέλευσης του Τμήματος ΗΜΜΥ με διετή θητεία των μελών της.

Αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης

Τα αντικείμενα της ΠΑ των φοιτητών πρέπει να είναι συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η ΠΑ αφορά δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι:

  • Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους

  • Χειρισμό μηχανημάτων, συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας

  • Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά πρακτικά προβλήματα

  • Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν στην οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας

  • Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο

Εξεύρεση Θέσεων για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Η δραστηριότητα αυτή αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ συνεπικουρούμενος από τα μέλη της Επιτροπής ΠΑ φροντίζει για την αναζήτηση θέσεων ΠΑ για τους φοιτητές, ερχόμενος σε επικοινωνία με τους φορείς απασχόλησης. Όταν είναι δυνατό, επιδιώκεται η προσφορά μόνιμων θέσεων ΠΑ, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας με επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για τα επόμενα έτη. Αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων ΠΑ είναι δυνατό να γίνεται και από τους ίδιους τους φοιτητές. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τίθενται στην κρίση της Επιτροπής ΠΑ, η οποία μετά από σχετική διερεύνηση ποιότητας τις εγκρίνει ή όχι. Επίσης ως θέσεις ΠΑ θεωρούνται οι θέσεις I.A.E.S.T.E., Leonardo και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις είναι ενταγμένες σε έγκυρα εθνικά ή διεθνή προγράμματα ΠΑ. Στο τέλος της περιόδου αυτής ανακοινώνονται οι διαθέσιμες θέσεις ΠΑ μαζί με τις προτιμήσεις και τα σχόλια των φορέων απασχόλησης (προτίμηση έτους σπουδών, ειδικότητας, ειδικών γνώσεων κλπ.). Οι θέσεις που έχουν προκύψει μετά από διερεύνηση των ιδίων των φοιτητών δεν ανακοινώνονται, αλλά θεωρείται ότι καταλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους φοιτητές που τις βρήκαν, εφόσον αυτοί πλοιρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στη συνέχεια.

Υποβολή Αιτήσεων, Αξιολόγηση, Επιλογή Φοιτητών και Ενημέρωση Φορέων Απασχόλησης

Η δραστηριότητα αυτή αρχίζει τον Φεβρουάριο κάθε έτους και διαρκεί πέντε (5) μήνες. Ειδικά για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου η αντίστοιχη δραστηριότητα αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους και επίσης διαρκεί πέντε (5) μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην ΠΑ. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο. Στο ίδιο διάστημα οι φοιτητές εγγράφονται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Η εγγραφή στο σύστημα αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης». Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή ΠΑ, η οποία στη συνέχεια προβαίνει στην τελική επιλογή των φοιτητών για τη κάλυψη των προσφερομένων θέσεων και στη σχετική ενημέρωση των φορέων απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα γίνονται τα εξής επιμέρους: Κατά το χρονικό διάστημα δηλώσεως των κατά επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι για ΠΑ φοιτητές, αφού μελετήσουν προσεκτικά τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ, αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος. Στο μήνυμα αυτό αναφέρουν (1) το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, (2) την γεωγραφική περιοχή που θα βρίσκονται στο διάστημα που θα κάνουν την ΠΑ, (3) το εξάμηνο του οποίου το πρόγραμμα σπουδών παρακολουθούν και (4) την κατεύθυνση σπουδών του ΠΜΣ που θα παρακολουθήσουν. Πίνακες με τις διαθέσιμες θέσεις αναρτώνται τόσο στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, όσο και στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-Class, όπου υπάρχει σχετική ιστοσελίδα μαθήματος με τίτλο «ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ». Εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ. Η ενημέρωση των Φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα) γίνεται είτε από το γραφείο ΠΑ της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του πανεπιστημίου ή με απευθείας επικοινωνία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης».

Γενικές οδηγίες προς τους συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τις προβλεπόμενες θέσεις, η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή ΠΑ και θα επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση του τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εν ενεργεία φοιτητές του τμήματος σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο οδηγός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει:

  • να υπογράψουν και να παραδώσουν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο υπεύθυνη δήλωση με την οποία γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ερευνών τον αριθμό IBAN λογαριασμού καταθέσεών τους στην Τράπεζα Πειραιώς.

  • να προσκομίσουν και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του σχετικού βιβλιαρίου καταθέσεων ταμιευτηρίου της τράπεζας Πειραιώς, που αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος ο/η φοιτητής/τρια. Στον λογαριασμό αυτό θα γίνει αργότερα η κατάθεση του συμβατικού τιμήματος.

  • να προσκομίσουν τον αριθμό εγγραφής στα μητρώα του ΙΚΑ. Ο αριθμός αυτός παρέχεται μετά την εγγραφή των φοιτητών/τριών στα μητρώα του οργανισμού τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της ΠΑ (π.χ. 1-3 Ιουλίου). Για την εγγραφή του ο/η φοιτητής/τρια στα μητρώα ασφαλισμένων θα εφοδιαστεί από το γραφείο ΠΑ ή τον Ε.Υ. του προγράμματος με σχετική βεβαίωση. Η εγγραφή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ, σε όλη την επικράτεια.

  • αμέσως μετά το πέρας της ΠΑ να υποβάλλουν στον Ε.Υ. ή το γραφείο ΠΑ του ΔΑΣΤΑ, φάκελο με τα παραδοτέα έγγραφα υπογεγραμμένων και σφραγισμένων σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Ενημέρωση για τα έγγραφα αυτά και τον τρόπο συμπλήρωσής των, θα γίνει σε συναντήσεις που οργανώνονται πριν από την έναρξη της ΠΑ.

  • προκειμένου να εξασφαλιστεί ο φορέας όπου θα γίνει η ΠΑ ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας, θα πρέπει να υπογραφεί μεταξύ του Επιστημονικού Υπεύθυνου και του φορέα απασχόλησης ένα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΣ) σε τρία αντίγραφα.

Υποχρεώσεις φοιτητών

Οι προτεραιότητες στην επιλογή των υποψηφίων φοιτητών έχουν ως ακολούθως: πεμπτοετείς, τεταρτοετείς, τριτοετείς φοιτητές. Κριτήριο αποκλεισμού αποτελεί η αποτυχία στο 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων:

  • μέχρι του 8ου εξαμήνου για τους πεμπτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές

  • μέχρι του 7ου εξαμήνου για τους τεταρτοετείς φοιτητές

Οι επιλεγόμενοι φοιτητές οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους την 1η Ιουλίου. Θα παρουσιάζονται ανελλιπώς στη θέση τους κάθε εργάσιμη ημέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώνουν στο τέλος κάθε εβδομάδος ημερολόγιο εργασιών και καθηκόντων τα οποία τους ανατέθηκαν. Θα σημειώνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τον τρόπο που διεκπεραίωσαν το έργο τους. Η μη προσκόμιση των παραδοτέων εγγράφων στο τέλος της περιόδου ΠΑ, αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασης.

Εποπτεία

Το τμήμα δια του καθηγητή/επόπτη, παρακολουθεί τους απασχολούμενους φοιτητές και φοιτήτριες στη διάρκεια της ΠΑ. Αυτό γίνεται είτε με επιτόπιες επισκέψεις, με τηλεφωνικές επαφές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει ο επόπτης καθηγητής ως πρόσφορη διαδικασία. Ο επόπτης καθηγητής συντάσσει αναφορά εποπτείας για κάθε ένα από τους απασχολούμενους στην ΠΑ φοιτητές και φοιτήτριες. Επόπτης καθηγητής στο πρόγραμμα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σπυρίδων Μουρούτσος.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πατήστε εδώ.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση πατήστε εδώ.