Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ (ΕΣΠΑ)

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ), με την με απόφαση της 13ης συνεδρίασης της 28ης Ιανουαρίου του 2003 ενέταξε την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η ΠΑ εντάχθηκε ως προαιρετική επιλογή των φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί από το 2011 την πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης». Η πράξη αυτή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους.

Το τμήμα ΗΜ&ΜΥ έχει εντάξει στην εν λόγω πράξη την ΠΑ. Στο σκεπτικό της απόφασης εκείνης αναφέρθηκε ότι δια της ΠΑ δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να έχουν μια πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν εφαρμογές της επιστήμης τους πέραν του πλαισίου των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις διεξάγονται σε πειραματικές διατάξεις υπό κλίμακα (μοντέλα). Η ΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους σε μεγάλη κλίμακα, στον χώρο όπου θα ασκήσουν την επιστήμη τους μετά τη λήψη του διπλώματος. Επίσης, υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι η ΠΑ τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που θα εργαστούν, ώστε να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Παράλληλα, η ΠΑ φοιτητών δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, τις Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές με πιθανότητες μελλοντικής επιλογής στο επιστημονικό τους προσωπικό. Με την ΠΑ των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΠΑ, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τα εξής: Η διάρκεια της ΠΑ να είναι τουλάχιστον οι δύο (2) ημερολογιακοί μήνες της περιόδου των θερινών διακοπών δηλαδή οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων του 6ου διδακτικού εξάμηνου σπουδών. Για όσους φοιτούν σε εξάμηνο σπουδών που έπεται του 8ου διδακτικού εξάμηνου σπουδών, η ΠΑ μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάμηνου και οπωσδήποτε μέχρι πέρατος των θερινών διακοπών την 31η Αυγούστου. Οι φοιτητές δηλώνουν την ΠΑ, ως προαιρετική επιλογή, στις αρχές του 6ου εξαμήνου ή του 8ου εξαμήνου ή 9ου εξαμήνου σπουδών. Η υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας θα γίνεται με ευθύνη Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γενική Συνέλευσης του Τμήματος ΗΜΜΥ με διετή θητεία των μελών της.

Αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης

Τα αντικείμενα της ΠΑ των φοιτητών πρέπει να είναι συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η ΠΑ αφορά δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι:

    • Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους

    • Χειρισμό μηχανημάτων, συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας

    • Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στο πλαίσιο των διπλωματικών εργασιών ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά πρακτικά προβλήματα

    • Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν στην οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας

    • Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο

Εξεύρεση Θέσεων για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Η δραστηριότητα αυτή αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ συνεπικουρούμενος από τα μέλη της Επιτροπής ΠΑ φροντίζει για την αναζήτηση θέσεων ΠΑ για τους φοιτητές, ερχόμενος σε επικοινωνία με τους φορείς απασχόλησης. Όταν είναι δυνατό, επιδιώκεται η προσφορά μόνιμων θέσεων ΠΑ, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας με επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για τα επόμενα έτη. Αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων ΠΑ είναι δυνατό να γίνεται και από τους ίδιους τους φοιτητές. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τίθεν