Διπλωματική Εργασία

Kανονισμός Eκπόνησης Διπλωματικών Eργασιών

Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από τον μεγαλύτερο αριθμό γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και να στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης αυτής.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του φοιτητή από τον επιβλέποντα Καθηγητή ή Λέκτορα που ανήκει στο Τμήμα. Ο φοιτητής κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ζητά συνδρομή και άλλων Καθηγητών ή Λεκτόρων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του δεκάτου εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του φοιτητή τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του διπλώματος με συντελεστή βαρύτητας ανάλογο προς τις διδακτικές μονάδες της.

1. Ανάθεση διπλωματικών εργασιών

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μόνο σε γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στην κατεύθυνση σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής, δηλαδή δεν εκπονούνται διπλωματικές εργασίες σε γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής κατά τα έτη των σπουδών του. Τα γνωστικά αντικείμενα των κοινών μαθημάτων όλων των κατευθύνσεων αποτελούν επίσης πεδία εκπόνησης διπλωματικών εργασιών.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών καθορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τις συνελεύσεις των Τομέων. Κάθε Καθηγητής ή Λέκτορας των τεχνολογικών Τομέων υποβάλλει για έγκριση στον Τομέα του μέχρι την 5η Οκτωβρίου τουλάχιστον 5 θέματα διπλωματικών εργασιών για το τρέχον πανεπιστημιακό έτος. Κάθε μέλος του Τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών πρέπει να υποβάλλει τουλάχιστον 2 θέματα. Οι προτείνοντες τα θέματα είναι και οι επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών.

Όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες μπορούν να επιβλέπουν κατά μέγιστο 5 διπλωματικές εργασίες ανά έτος, αλλά εφόσον υπάρχουν προβλήματα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα μέχρι τον μήνα Μάιο εκάστου έτους να αλλάζει τον αριθμό αυτό για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να επιλέγουν διπλωματικές εργασίες εντός της κατεύθυνσης σπουδών που επέλεξαν.

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που θα εκπονηθούν με επιβλέποντες Καθηγητές ή Λέκτορες του Τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα είναι κατά μέγιστο ίσος με τον εκάστοτε αριθμό Καθηγητών και Λεκτόρων του Τομέα μείον τον αριθμό Καθηγητών και Λεκτόρων σε εκπαιδευτική άδεια. Έκτακτη αύξηση του αριθμού αυτού είναι δυνατή με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος.

Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομη ανάλυση του θέματος και περιγραφή των εργασιών του φοιτητή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Επίσης, στις προτάσεις θα πρέπει να περιγράφεται η σκοπιμότητα και ο τυχόν απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας που είτε υπάρχει ή προβλέπεται να αγορασθεί. Η έγκριση των προτεινόμενων θεμάτων από τον Τομέα γίνεται με βασικά κριτήρια τη συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, τη σκοπιμότητα, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπόνησης και την καταλληλότητα του προτείνοντος Καθηγητή ή Λέκτορα για την επίβλεψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας.

Οι Τομείς έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν, να απορρίπτουν ή να τροποποιούν τα περιεχόμενα των προτάσεων, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα τα παραπάνω κριτήρια. Το εγκεκριμένο περιεχόμενο είναι δεσμευτικό για την εξεταστική επιτροπή σχετικά με τον τελικό βαθμό της διπλωματικής εργασίας.

Οι Τομείς μέχρι την 15η Οκτωβρίου υποχρεούνται να αποφασίζουν για τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που εγκρίνονται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και να αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεων τα εγκεκριμένα θέματα με την περιγραφή τους και τα ονόματα του επιβλέποντος και της εξεταστικής επιτροπής.

Οι φοιτητές μέχρι την 20η Νοεμβρίου υποχρεούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες των προτεινόμενων θεμάτων και να δηλώσουν την επιλογή και την προτεραιότητα επιλογής (1η, 2η, 3η) για την κατοχύρωση του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας. Τα Εργαστήρια στα οποία ανήκουν οι Καθηγητές και Λέκτορες τηρούν ενυπόγραφους καταλόγους των φοιτητών, που ζητούν θέμα διπλωματικής εργασίας, στους οποίους θα αναφέρονται και τα αντίστοιχα θέματα για τα οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα καθώς και η προτεραιότητα επιλογής (1η, 2η, 3η).

Οι Καθηγητές και Λέκτορες, με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών σε συγγενικά με το θέμα της διπλωματικής μαθήματα, αποφασίζουν και εισηγούνται στους Τομείς, όπου ανήκουν, τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχτηκαν για την εκπόνηση κάθε εγκεκριμένου θέματος μέχρι την 25η Νοεμβρίου.

Τα Εργαστήρια των Τομέων υποβάλλουν στους Τομείς αντίγραφα των καταλόγων αιτήσεων. Οι Τομείς σε συνεδρίασή τους οριστικοποιούν τις επιλογές αυτές και ανακοινώνουν στη Γραμματεία κατάλογο με τα ονόματα των φοιτητών που έχουν αναλάβει διπλωματικές εργασίες, τα ονόματα των μελών των αντιστοίχων εξεταστικών επιτροπών, καθώς και τα τυχόν υπάρχοντα αδιάθετα θέματα διπλωματικών εργασιών. Οι κατάλογοι και τα αδιάθετα αυτά θέματα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας για την ενημέρωση των φοιτητών.

Στην περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας παραστεί ανάγκη τροποποίησης του περιεχομένου της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, ο υπεύθυνος Τομέας έχει τη δυνατότητα αυτή μετά από έγκαιρη εισήγηση του επιβλέποντος και τουλάχιστον ενός άλλου μέλους της εξεταστικής επιτροπής. Στην περίπτωση που υπάρξουν περιπτώσεις φοιτητών που δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους, οι Τομείς υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος και τον κατάλογο των φοιτητών αυτών. Ως προθεσμία υποβολής των παραπάνω καταλόγων στη Γραμματεία από τους Τομείς ορίζεται η 30η Νοεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 5η Δεκεμβρίου οι φοιτητές που δεν έχουν βρει θέματα διπλωματικής εργασίας και όσοι άλλοι επιθυμούν να βρουν αλλά δεν έχουν έρθει σε επαφή με Εργαστήρια, υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με τρεις επιλογές από τα αδιάθετα θέματα. Με βάση τις αιτήσεις αυτές, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει και κατανέμει στους φοιτητές τα αδιάθετα θέματα μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν υποβάλλει αίτηση για διπλωματική εργασία σε Εργαστήριο ή Τμήμα μέχρι την 5η Δεκεμβρίου, δεν θα έχει δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους μπορεί να επικαλεσθεί ο φοιτητής σε πλήρως τεκμηριωμένη αίτησή του στο Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα μπορεί να αναθέσει και εκπρόθεσμα διπλωματική εργασία από τα αδιάθετα εγκεκριμένα θέματα που θα υπάρχουν.

Αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας για λόγους ανωτέρας βίας γίνεται μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τομέα, όπου εκπονείται η διπλωματική εργασία, και την οποία συνυπογράφουν τουλάχιστον δύο επιβλέποντες και εγκρίνει διαδοχικά ο αντίστοιχος Τομέας. Οι αλλαγές θεμάτων διπλωματικών εργασιών ανακοινώνονται στο Τμήμα.

2. Χρονική διάρκεια και πραγματική απασχόληση φοιτητών

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά κανόνα στα Εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή τμήματος αυτής σε άλλους χώρους εκτός της Πολυτεχνικής Σχολής είναι δυνατή μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος, μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του επιβλέποντος Καθηγητή ή Λέκτορα.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να γίνεται με συνεχή, εντατικό και οργανωμένο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και του φοιτητή και του επιβλέποντος Καθηγητή ή Λέκτορα καθώς και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης του εξοπλισμού των Εργαστηρίων.

Ως χρονική διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας υπολογίζεται η περίοδος από την εκάστοτε έναρξη του εαρινού εξαμήνου μέχρι την 1η Ιουνίου. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο και μπορεί να επεκταθεί αυτοδίκαια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εάν οι δεδομένες συνθήκες, κατά την κρίση του επιβλέποντος Καθηγητή ή Λέκτορα, το απαιτήσουν για τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.

Μετά την 1η Οκτωβρίου η εκπόνηση των διπλωματικών συνεχίζεται μόνο μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος και σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός εκ των άλλων μελών της εξεταστικής επιτροπής. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεται και το χρονικό διάστημα παράτασης το οποίο είναι δεσμευτικό. Η μέγιστη δυνατή παράταση είναι μέχρι την λήξη του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η εισήγηση ανακοινώνεται στο Τμήμα για ενημέρωση μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Στην περίπτωση που η εισήγηση αυτή δεν υποβληθεί, η διπλωματική εργασία θεωρείται περατωμένη ανεπιτυχώς και ο φοιτητής υποχρεούται εκ νέου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής διπλωματικών εργασιών του νέου ακαδημαϊκού έτους. Η ανεπιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ανακοινώνεται στο Τμήμα με σχετική έκθεση που αναφέρει τους λόγους της αποτυχίας και συνυπογράφεται και από τα άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Τα θέματα των ανεπιτυχώς περατωμένων διπλωματικών εργασιών ενός έτους μπορεί να υποβληθούν από τους επιβλέποντες για εκπόνηση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης.

Κάθε Τομέας είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη εκπόνηση των διπλωματικών του εργασιών και την κατά το δυνατόν αποφυγή περιπτώσεων αποτυχίας φοιτητών σε διπλωματικές εργασίες που να οφείλονται σε ελλείψεις τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι επιβλέποντες πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τα άλλα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και τους Τομείς για κάθε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στην εκπόνηση των διπλωματικών της ευθύνης τους.

3. Διαδικασία παράδοσης διπλωματικών εργασιών

Μια διπλωματική εργασία θεωρείται περατωμένη όταν μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα εκτυπωθεί και παραδοθεί στον επιβλέποντα σε πέντε αντίτυπα (ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, ένα για τη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου και ένα για τη βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής). Η δαπάνη εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης της διπλωματικής καλύπτεται από τον φοιτητή και το Τμήμα.

Μετά από χρονικό διάστημα το πολύ μιας εβδομάδος από την παράδοση της διπλωματικής εργασίας, η εξεταστική επιτροπή, αφού ενημερωθεί για το περιεχόμενό της, υποχρεούται με έγγραφο του επιβλέποντα που συνυπογράφουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να ανακοινώσει την ημερομηνία εξέτασης, με κοινοποίηση στο Τμήμα. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα ορκωμοσίας στην τρέχουσα περίοδο. Η διπλωματική εργασία εξετάζεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίσθηκε από τον Τομέα σε ημερομηνία και χώρο της Πολυτεχνικής που ανακοινώνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. Με ευθύνη του επιβλέποντος Καθηγητή ή Λέκτορα, η εξέταση της διπλωματικής εργασίας ανακοινώνεται επίσης ευρύτερα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας είναι αδύνατη την καθορισμένη ημερομηνία η παρουσία ενός (και μόνον) μέλους της εξεταστικής επιτροπής (εκτός φυσικά από τον επιβλέποντα), είναι δυνατό να γίνει η εξέταση με αντικατάσταση του μέλους αυτού της εξεταστικής επιτροπής, μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του Τμήματος.

Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται κανονικά πέντε (5) ημέρες μετά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και διαρκούν μια (1) εβδομάδα το πολύ. Εάν επεκταθεί η εκπόνησή τους και στην περίοδο των διακοπών, η εξέτασή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και θα διαρκεί μια (1) εβδομάδα το πολύ. Στην ειδική περίπτωση που η διάρκεια της διπλωματικής εργασίας επεκταθεί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Τμήματος, η διπλωματική αυτή εργασία θα πρέπει να περατωθεί και να εξετασθεί πέντε (5) ημέρες μετά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και θα διαρκεί μια (1) εβδομάδα το πολύ. Είναι επιθυμητό οι εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών να γίνονται σε ημερίδες που θα οργανώνουν οι Τομείς.

4. Αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας

Οι Τομείς διασφαλίζουν την ύπαρξη και τήρηση ενιαίων κριτηρίων βαθμολογίας και επιστημονικού επιπέδου των διπλωματικών εργασιών.

Οι Τομείς αποφασίζουν τη σύνθεση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά, εκτός από τον επιβλέποντα, ένας Καθηγητής ή Λέκτορας του ίδιου Τομέα και ένας Καθηγητής ή Λέκτορας άλλου Τομέα, που έχει καθήκοντα εξωτερικού κριτή για τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων για όλο το Τμήμα. Η επιλογή των εξεταστών αυτών γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την εκτιμούμενη, από τον Τομέα που ανέθεσε τη διπλωματική εργασία, σχετικότητά τους με το θέμα της. Ο Τομέας ενημερώνει εγγράφως μέχρι τη 15η Νοεμβρίου τους Καθηγητές και Λέκτορες άλλων Τομέων, που έχει συμπεριλάβει σε εξεταστικές επιτροπές διπλωματικών εργασιών, σχετικά με τα ονόματα των φοιτητών, τα θέματα και τις περιλήψεις των διπλωματικών εργασιών.

Ο Καθηγητής ή Λέκτορας του άλλου Τομέα, που καλείται να εξετάσει τη διπλωματική, έχει δικαίωμα με έγγραφό του στο Τμήμα μέχρι την 20η Νοεμβρίου να δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στην επιτροπή, επικαλούμενος λόγους έλλειψης συγγένειας με το θέμα της διπλωματικής εργασίας ή υπερβολικού φόρτου εργασίας. Το θέμα της αντικατάστασης αυτής παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Τμήματος που αποφασίζει σχετικά, με κριτήρια τη συγγένεια του θέματος με τις ειδικότητες και τη σύμμετρη κατανομή του διδακτικού έργου στους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος.

Η βαθμολόγηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται με βάση τα ακόλουθα γενικά κριτήρια κατά σειρά σπουδαιότητας:

  1. Στοιχεία πρωτοτυπίας (επιθυμητό) και συνεισφορά στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
  2. Βαθμός επίτευξης των προδιαγεγραμμένων στόχων
  3. Ποσότητα έργου
  4. Αρτιότητα κειμένου
  5. Προφορική παρουσίαση
  6. Επιμέλεια και εμφάνιση

Ο τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τον μέσο όρο των τριών βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Στην περίπτωση που ο βαθμός μιας διπλωματικής εργασίας δεν είναι προβιβάσιμος, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του στο Τμήμα είτε την αλλαγή θέματος ή την επέκταση του χρονικού διαστήματος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μέχρι την επόμενη περίοδο ορκωμοσίας για τη βελτίωσή της. Επέκταση του χρονικού διαστήματος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μέχρι την επόμενη περίοδο ορκωμοσίας για τη βελτίωσή της, μπορεί να ζητήσει ο φοιτητής με αίτησή του στο Τμήμα και στην περίπτωση που οι βαθμολογίες των εξεταστών αποκλίνουν κατά πέντε μονάδες.

5. Πνευματικά και άλλα δικαιώματα διπλωματικής εργασίας

Η διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του φοιτητή και των Καθηγητών ή Λεκτόρων που επιβλέπουν την εκπόνησή της στο Δ.Π.Θ. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά. Στις δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία.

Οι δαπάνες για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καλύπτονται, κατά κανόνα, εξ ολοκλήρου από το Δ.Π.Θ. Το Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτεί την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών και είναι ο εργοδότης των Καθηγητών ή Λεκτόρων που συμμετέχουν σε αυτές, έχει όλα τα δικαιώματα από τυχόν οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από εμπορικές ή άλλες εφαρμογές των αποτελεσμάτων των διπλωματικών εργασιών.

Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Τμήματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση τμήματος μιας διπλωματικής από άλλες πηγές, π.χ. άλλοι εθνικοί φορείς, ιδιωτικές εταιρίες. Η χρηματοδότηση διπλωματικών εργασιών δε δημιουργεί δικαιώματα σε τυχόν εμπορική ή άλλη εφαρμογή που προκύπτει από τις διπλωματικές εργασίες.

Ο φοιτητής με την έναρξη της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας υπογράφει σχετική δήλωση εκχώρησης των δικαιωμάτων του στο Δ.Π.Θ. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας δεν θεωρείται νόμιμη και η διαδικασία της δεν συνεχίζεται.

Θέματα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών κατά την εφαρμογή του, καθώς και θέματα που δεν καλύπτονται από αυτόν θα αντιμετωπίζονται από το Τμήμα.

6. Συμπλήρωση Κανονισμού Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Η Γ.Σ. του Τμήματος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 3/10-11-92 αποφάσισε να συμπληρώσει τον κανονισμό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, διευκρινίζοντας ότι όπου αναφέρεται η έκφραση “περάτωση της διπλωματικής εργασίας” εννοείται ότι αυτή τεκμηριώνεται μετά από δήλωση του επιβλέποντα στον αρμόδιο Τομέα, όπου θα φαίνεται σαφώς, ότι η διπλωματική εργασία έχει ολοκληρωθεί.

Δηλαδή οι σχετικές προθεσμίες που υπάρχουν στον κανονισμό εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών αναφέρονται ακριβώς στην περάτωση όπως διευκρινίσθηκε πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι η εξέταση της διπλωματικής εργασίας καθώς και η παράδοση της σχετικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται οποτεδήποτε ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του, σύμφωνα με τον νόμο.

Σε περίπτωση που δεν έχει περατωθεί η διπλωματική εργασία (κατά δήλωση του επιβλέποντα στον αρμόδιο Τομέα), το θέμα θεωρείται μη ενεργό, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό και μπορεί να ενταχθεί στα αδιάθετα θέματα για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με την κρίση βέβαια του επιβλέποντα.