Διπλωματική Εργασία

Kανονισμός Eκπόνησης Διπλωματικών Eργασιών

Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από τον μεγαλύτερο αριθμό γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και να στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης αυτής.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του φοιτητή από τον επιβλέποντα Καθηγητή ή Λέκτορα που ανήκει στο Τμήμα. Ο φοιτητής κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ζητά συνδρομή και άλλων Καθηγητών ή Λεκτόρων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του δεκάτου εξαμήνου των σπουδών και απαιτεί την ουσιαστική απασχόληση του φοιτητή τουλάχιστον για ένα κανονικό εξάμηνο σπουδών. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του διπλώματος με συντελεστή βαρύτητας ανάλογο προς τις διδακτικές μονάδες της.

1. Ανάθεση διπλωματικών εργασιών

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μόνο σε γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στην κατεύθυνση σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής, δηλαδή δεν εκπονούνται διπλωματικές εργασίες σε γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής κατά τα έτη των σπουδών του. Τα γνωστικά αντικείμενα των κοινών μαθημάτων όλων των κατευθύνσεων αποτελούν επίσης πεδία εκπόνησης διπλωματικών εργασιών.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών καθορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τις συνελεύσεις των Τομέων. Κάθε Καθηγητής ή Λέκτορας των τεχνολογικών Τομέων υποβάλλει για έγκριση στον Τομέα του μέχρι την 5η Οκτωβρίου τουλάχιστον 5 θέματα διπλωματικών εργασιών για το τρέχον πανεπιστημιακό έτος. Κάθε μέλος του Τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών πρέπει να υποβάλλει τουλάχιστον 2 θέματα. Οι προτείνοντες τα θέματα είναι και οι επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών.

Όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες μπορούν να επιβλέπουν κατά μέγιστο 5 διπλωματικές εργασίες ανά έτος, αλλά εφόσον υπάρχουν προβλήματα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη δυνατότητα μέχρι τον μήνα Μάιο εκάστου έτους να αλλάζει τον αριθμό αυτό για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να επιλέγουν διπλωματικές εργασίες εντός της κατεύθυνσης σπουδών που επέλεξαν.

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που θα εκπονηθούν με επιβλέποντες Καθηγητές ή Λέκτορες του Τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα είναι κατά μέγιστο ίσος με τον εκάστοτε αριθμό Καθηγητών και Λεκτόρων του Τομέα μείον τον αριθμό Καθηγητών και Λεκτόρων σε εκπαιδευτική άδεια. Έκτακτη αύξηση του αριθμού αυτού είναι δυνατή με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος.

Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομη ανάλυση του θέματος και περιγραφή των εργασιών του φοιτητή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Επίσης, στις προτάσεις θα πρέπει να περιγράφεται η σκοπιμότητα και ο τυχόν απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας που είτε υπάρχει ή προβλέπεται να αγορασθεί. Η έγκριση των προτεινόμενων θεμάτων από τον Τομέα γίνεται με βασικά κριτήρια τη συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, τη σκοπιμότητα, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπόνησης και την καταλληλότητα του προτείνοντος Καθηγητή ή Λέκτορα για την επίβλεψη της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας.

Οι Τομείς έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν, να απορρίπτουν ή να τροποποιούν τα περιεχόμενα των προτάσεων, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα τα παραπάνω κριτήρια. Το εγκεκριμένο περιεχόμενο είναι δεσμευτικό για την εξεταστική επιτροπή σχετικά με τον τελικό βαθμό της διπλωματικής εργασίας.

Οι Τομείς μέχρι την 15η Οκτωβρίου υποχρεούνται να αποφασίζουν για τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που εγκρίνονται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και να αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεων τα εγκεκριμένα θέματα με την περιγραφή τους και τα ονόματα του επιβλέποντος και της εξεταστικής επιτροπής.

Οι φοιτητές μέχρι την 20η Νοεμβρίου υποχρεούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες των προτεινόμενων θεμάτων και να δηλώσουν την επιλογή και την προτεραιότητα επιλογής (1η, 2η, 3η) για την κατοχύρωση του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας. Τα Εργαστήρια στα οποία ανήκουν οι Καθηγητές και Λέκτορες τηρούν ενυπόγραφους καταλόγους των φοιτητών, που ζητούν θέμα διπλωματικής εργασίας, στους οποίους θα αναφέρονται και τα αντίστοιχα θέματα για τα οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα καθώς και η προτεραιότητα επιλογής (1η, 2η, 3η).

Οι Καθηγητές και Λέκτορες, με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών σε συγγενικά με το θέμα της διπλωματικής μαθήματα, αποφασίζουν και εισηγούνται στους Τομείς, όπου ανήκουν, τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχτηκαν για την εκπόνηση κάθε εγκεκριμένου θέματος μέχρι την 25η Νοεμβρίου.

Τα Εργαστήρια των Τομέων υποβάλλουν στους Τομείς αντίγραφα των καταλόγων αιτήσεων. Οι Τομείς σε συνεδρίασή τους οριστικοποιούν τις επιλογές αυτές και ανακοινώνουν στη Γραμματεία κατάλογο με τα ονόματα των φοιτητών που έχουν αναλάβει διπλωματικές εργασίες, τα ονόματα των μελών των αντιστοίχων εξεταστικών επιτροπών, καθώς και τα τυχόν υπάρχοντα αδιάθετα θέματα διπλωματικών εργασιών. Οι κατάλογοι και τα αδιάθετα αυτά θέματα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας για την ενημέρωση των φοιτητών.

Στην περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας παραστεί ανάγκη τροποποίησης του περιεχομένου της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, ο υπεύθυνος Τομέας έχει τη δυνατότητα αυτή