Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Με την αριθμ. 33/16/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκαν τα κείμενα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του