Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη με αριθμ. 10/12-05-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε

Α. την πραγματοποίηση των πτυχιακών εξετάσεων του Τμήματος Η.Μ.& Μ.Υ. στο διάστημα από 01-06-2020 έως 19-06-2020.

Β. την πραγματοποίηση των εξετάσεων Ιουνίου του Τμήματος Η.Μ.& Μ.Υ. στο διάστημα από 22-06-2020 έως 31-07-2020.

Οι εξετάσεις της Α και Β περίπτωσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με γραπτό ή/και προφορικό τρόπο, κατά την κρίση των διδασκόντων.

Γ. Μετά το πέρας των εξ αποστάσεως εξετάσεων και την οριστικοποίηση των σχετικών βαθμολογιών θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια που απαιτούν φυσική παρουσία μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές σε περίοδο που θα καθορισθεί με ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για τους υπόλοιπους φοιτητές για τους οποίους απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα εργαστήρια που απαιτούν φυσική παρουσία, η οριστικοποίηση της βαθμολογίας στα εν λόγω μαθήματα θα γίνει, αφού παρακολουθήσουν τα εργαστήρια στη διάρκεια των επόμενων εξαμήνων, όπως θα καθοριστεί με μεταγενέστερη ανακοίνωση.