Ειδοποιούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για μετεγγραφή στο Τμήμα ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ ότι εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος και για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 20.12.2019:

  1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία),
  2. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης,
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
  4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας και
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (χορηγείται από τη Γραμματεία).